THE OFFICIAL WEB PORTAL

Banggandang

BARAS

Province of Rizal

MERALCO MAINTENANCE WORK SCHEDULE

?CUSTOMER BULLETIN BOARD

MAINTENANCE WORK SCHEDULE

BARAS, RIZAL

JUNE 22, 2021

BETWEEN 6:00PM AND 9:00PM

– PORTION OF CIRCUIT MASINAG 423WNPortion of Pinugay Road in Bgy. Pinugay. (TLN 072761)

REASON: Upgrading of facilities along PinugayRoad in Bgy. Pinugay, Baras, Rizal Province.

Para sa iba pang impormasyon ay maaaring bisitahin ang:

www.meralco.com.ph

https://www.facebook.com/meralco